v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Stemmeværket ved Ejderen © izrg

Ejderen er med en længde på omkring 200 km og et opland på 3.250 km2 den største flod i Slesvig-Holsten. Allerede i det 15. århundrede lod Gottorps hertuger en del af den nedre Ejder inddige. Men så manglede floden de naturlige oversvømmelsesarealer. Når tidevandet steg - og Ejderen er en såkaldt tidevandsflod - trængte vandet fra Nordsøen stadigt længere ind i landet. Således steg tidevandsforskellen i Rendsburg fra 0,75 meter til 1,80 meter mellem 1780 og 1830. For at begrænse risikoen for oversvømmelser inde i landet blev der i 1936 opført en dæmning ved Nordfeld, som skulle regulere vandstanden i Ejderen. Men allerede kort tid efter viste det sig, at strømhastigheden i Ejderen havde ændret sig. Tidevandet førte nu mere materiale ind ved flod, end det førte ud ved ebbe - den nedre del af Ejderen truede med at sande til.

Blandt andet som en reaktion på stormfloden i 1962 begyndte man i 1967 - efter årtiers planlægning - arbejdet på Ejder-spærreværket. Ideen gik ud på at afspærre flodens munding i en bredde af 4, 8 km og regulere de stærke tidevandsudsving med en digesluse. Stemmeværket skulle yde Ejderens lavland en mere effektiv beskyttelse mod oversvømmelser, forbedre afvandingen og forhindre den truende tilsanding. Som følge af dæmningen ved flodmundingen blev digelinien på tidligere 60 km samtidigt afkortet til kun 5 km.

Den 29. marts 1967 nedlagde ministerpræsident Helmut Lemke grundstenen til spærreværket. På forhånd have man pumpet materiale op til en kunstig ø omgivet af en ringvold midt i Ejdermundingen. For overhovedet at kunne bygge på dette sted var det først nødvendigt med et bæredygtigt fundament - dertil blev der drevet over 600 pæle af stål og beton mere end 20 meter ned i undergrunden. De skulle senere bære bygningsværket og lede de kræfter, som påvirkede konstruktionen, ned i undergrunden. Så begyndte arbejderne på den 75 meter lange og 14 meter brede sluse og på den 200 m bredde digesluse. De ti sluseafslutninger - hver 40 m brede og 250 tons tunge - blev leveret per skib og sammensvejset på stedet. De kunne løftes og sænkes ved hjælp af oliehydraulik og skulle senere regulere vandets naturlige tilløb og afløb. Fem 42 m lange dæmningsbærere, gennem hvilke en 236 m lang tosporet biltunnel var anlagt, spændte over konstruktionen. Samtidig med arbejdet på bygningsøen begyndte arbejdet på den 3,2 km lange og 8,5 meter høje Ejderdæmning-nord, som skulle skille Katinger-vaden fra Nordsøen og derved forbinde Eiderstedt med spærreværket. Byggeriet af det 1,2 km lange sydlige afsnit mellem digeslusen og det nordlige Ditmarsken viste sig vanskeligt. Der skulle den stærke "Purren-strøm", Ejderens 600 m brede hovedstrøm, lukkes, hvilket kun lykkedes med store omkostninger. I 1973 - efter seks års byggeri og en investering på 171,5 millioner DM - blev spærreværket taget i brug under ledelse af vand- og skibsfartsmyndighederne i Tønning.

Ejderens vandstand reguleres fra spærreværkets kontrolrum i forhold til vejr- og vandforholdene. Under normal drift åbnes sluseportene så meget, at op til 50 millioner m3 vand kan løbe ind og ud i løbet af seks timer, hvorved Ejderen beholder sin minimumsvandstand. Med jævne mellemrum skiftes der over til "gennemskylnings-drift" - så åbnes sluseportene under ebbe med en tidsmæssig forsinkelse, så flodvandet, der strømmer tilbage til Nordsøen på grund af den stor hastighed suger en stor del af Ejderens sandaflejringer med sig. For at beskytte kysten og baglandet holdes sluseportene lukket ved stormflod og åbnes først, når Nordsøens højvande igen er taget af. I tilfælde af højvande i floden på grund af voldsom nedbør slår man over i en tredje driftsform. Så hæver portene sig i en uregelmæssig rytme, så vandet kan flyde bort under ebbe, men ikke ind under flod, indtil det overskydende overfladevand er trukket væk, og floden igen har opnået sin normale vandstand.

Se også:

Ejderspærreværket fra ditmarsk-siden
Et blik på Ejderspærreværket
Ejderen
Dæmningsslusens opbygning og funktion
Ejderens munding
Ejderspærreværket
Sturmflut 1962

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
quotesCitater