v i m u . i n f o
Deutsche version

Esbjerg Havn © sdu

Havne har skabt Esbjerg siden midten af 1870´rne. Først som eksporthavn, siden som fiskerihavn og senest som offshore-havn. Omkring havnen er byen vokset til at blive Danmarks femte største.

Esbjerg og fiskeri hænger sammen. Sådan er det i hvert fald i de fleste danskeres bevidsthed. For der er ikke ret mange fiskere tilbage i byen, og fiskeindustrien er tæt på at være lukket. I stedet er byen blevet et centrum for den danske offshore-industri. Olieaktiviteterne er i virkeligheden blevet byens nye kendetegn.

Esbjerg blev skabt omkring den nyanlagte havn, som blev besluttet af Rigsdagen i 1868. Det skulle være en havn til udskibning af danske eksportvarer til England, efter at Slesvig-Holsten var tabt i 1864. Samtidig var havnen og den nyanlagte jernbane et ønske om at skabe egnsudvikling i Sydvestjylland. I de følgende 100 blev en stor del af den danske landbrugseksport fragtet til Esbjerg med banen og sejlet videre til England.

Fra begyndelsen at 1900-tallet udviklede havnen sig til at blive en af Danmarks største fiskerihavne. Der blev opbygget en stor hjemmehørende flåde af havgående trækuttere, der fiskede rødspætter og torsk med snurrevod. Det var altså spisefisk, der blev fanget i Esbjerg og fangsterne blev sendt med jernbanen til de danske og nordtyske byer. I årene frem mod midten af århundredet levede en stor del af byens indbyggere direkte eller indirekte af fiskeriet.

I årene efter Anden Verdenskrig blev industrifiskeriet udviklet. Fiskerne begyndte at fiske med trawl efter fisk til de nyoprettede fiskemelsfabrikker, hvor fangsten blev forarbejdet til dyrefoder og fiskeolie. I første omgang omfattede industrifiskeriet kun sild, men senere i 1950´rne blev der også fanget tobis og sperling. Den nye form for fiskeri krævede nye fiskekuttere som normalt kaldes trawlere. De blev efterhånden fra 1960´rne bygget af stål, og de blev større med mere motorkraft.

I Esbjerg toppede fiskeriet omkring 1970. Da var der 600 kuttere fordelt på 370 trawlere, der fiskede industrifisk, og 230 snurrevodskuttere som hentede konsumfisk. Der var da mere end 2.000 fiskere i byen, og over tre gange så mange var ansat i fiskeindustrien, i servicevirksomheder og i tilhørende erhverv. Men fra begyndelsen af 1970´rne begyndte det at gå stærkt tilbage for fiskeriet. Torskebestanden i Nordsøen og Østersøen var faldet så kraftigt, at der blev indført fiskebegrænsninger. Og sildebestanden var så lille, at industrifiskerne fik forbud mod at fange dem.

Op gennem 1970´rne og 80´rne faldt fiskeflåden i Esbjerg markant. Fangsterne af en række fisketyper blev reguleret eller forbudt, og det gik især ud over konsumfiskeriet. Samtidig blev der løbende givet ophugningsstøtte til fiskerne. Derfor var der i begyndelsen af 1990´rne kun omkring 50 snurrevodskuttere og 120 industrikuttere tilbage i Esbjerg. I sommeren 2006 var der 30-35 fiskekuttere tilbage i havnen. Til gengæld var især trawlerne blevet meget store på over 250 bruttoregisterton. Der var kun én virksomhed tilbage inden for fiskeindustrien - TripleNine Fish Protein amba - og Danmarks ældste fiskeauktion blev lukket i 2002.

Der er med andre ord ikke meget fiskerby tilbage over Esbjerg. I stedet er byen blevet Danmarks olieby nummer et. Siden midten af 1960´rne er der investeret massivt i olieudvinding i den danske del af Nordsøen. Det er sket efter at skibsreder A.P. Møller i 1962 fik koncession på at søge efter olie og gas i den danske undergrund, og fra 1966 gik Dansk Undergrunds Consortium - DUC - i gang i gang med at søge efter olie. Siden har Esbjerg været den danske offshore-industris baseby, og den ny industri har udviklet sig voldsomt.

Ved årtusindeskiftet var der 16 producerende olie- og gasfelter i den danske del af Nordsøen. Det havde skabt beskæftigelse til omkring 3.500 mennesker i nærområdet, og mere end 200 virksomheder inden for offshore-branchen var blevet etableret i Esbjerg-området. Olie- og gasudvindingen har haft stor betydning for den danske samfundsøkonomi gennem de seneste 20-30 år. I 2000 blev der hentet 17,7 mio. tons olie og omkring 7 mia. kubikmeter gas op fra undergrunden. Det var omkring det dobbelte af det danske olie- og gasforbrug. Siden årtusindeskiftet er offshore-industrien blevet udviklet endnu mere, og langt flere er siden blevet beskæftiget inden for branchen.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Blanker Hans
Fiskeri og søfart
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
multimediaMultimediemodul
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer

lexiconLeksikon
bibliographyLitteratur