v i m u . i n f o
Deutsche version

Om tropperne på Fyn

”... Imidlertid er her ganske, som i en Leir, hele Fyen er besat med vore Tropper; Excellensen har fyrretyve Mand i Indqvartering og igaar fik han, da Reserven kom, indlagt 50 Menige paa een af sine Gaarde Mollerup; der excerseres og skydes hver Dag, en Hest har faaet en Kugle i Hovedet og en Bonde een i Benene, men der var ingen af dem som toge sig [i] agt og det skal jeg nok, De kjender mig! Jeg seer De smiler. Hovedqvarteret er i Odense; General Hedemann kom derfra, forleden Dag, og spiiste hos os, han fortalte blandt andet, at Preuserne ovre fra Riegels Have, i Snoghøi, havde sendt Frøknerne Riegels, der ere paa Hindsgavl, en Blomster Bouquet fra Haven og i Følge med den var - et tydsk Vers. Af de Frivillige og Officererne faaer jeg i smaa Portioner, Eet og Andet om deres Marscher og om Slaget ved Schleswig og Flensburg, der, naar jeg sætter det sammen, giver et ret klart Billede; jeg gad nok have været med, da skulde De have faaet en ordenlig Skildring. Der ere hele Genre-Billeder; snart var en halvsnees Mand indqvarteret i en lille Bondestue, hvor de sov paa Gulvet og oven paa de høie gamle Drakister, hvis Jernbeslag trænger dem ind i Kjødet, saa de have Mærke deraf naar de vaagne; snart laae hele Batallionen paa den aabne Gade og sov med Tornystre under Hovedet, mens Regnen skyllede ned og det blæste en Storm henover dem. - Jeg har en egen Følelse ved hver Soldat jeg seer, idet jeg tænker paa de ham forestaaende Tider, det Blod der endnu vil komme til at flyde og jeg synes i hver at see Een der om kort Tid falder for sit Fædreland, jeg har en Lyst til at trykke dem Allesammen i Haanden og gjøre dem Godt. ...”.

Kilde: Brev fra H.C. Andersen til Henriette Wulff den 20. maj 1848, skrevet på Glorup Slot. Det Kongelige Bibliotek.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
sourceKilder